CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

Výkony na žiadosť pacienta 
Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky (Z02.8)10€
Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie (Z02.9)10€
Materiál na cyto liqiud - based a poradenstvo v danej oblasti (Z02.8)25€
Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky (Z02.8)20€
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska (Z02.8)100€
Vyšetrenia pred umelým prerušením ťarchavosti a vypísanie žiadosti (Z02.8)50€
Vyšetrenie HPV infekcii nad rámec zdravotného poistenia (Z02.8)25€
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8)80€
Sonografia25€
Kolposkopia základná25€
Kolposkopia rozšírená40€

Platí od 01.05.2020